2019 ජනාධිපතිවරණයට පෙර ස්වාධීන මත විමසුම

ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ වර්තමාන ප්‍රවණතාවය පිළිබඳව මැතිවරණ අධ්‍යයනයකි.

අනුර කුමාර දිසානායක 2 100.00%
වෙනත් 0 0.00%
ඡන්දය අවලංගු කරමි 0 0.00%
රොහාන් පල්ලෙවත්ත 0 0.00%
මහේෂ් සේනානායක 0 0.00%
ගෝටාභය රාජපක්ෂ 0 0.00%
සජිත් ප්‍රේමදාස 0 0.00%

මුළු ඡන්ද: 2

ඡන්ද පෝරමය

This page is powered by GentleSource Poll Script.

Disposable Email   Temporary Email   Guestbook Script