2019 ජනාධිපතිවරණයට පෙර ස්වාධීන මත විමසුම

ජනාධිපතිවරණය සම්බන්ධයෙන් සමාජයේ වර්තමාන ප්‍රවණතාවය පිළිබඳව මැතිවරණ අධ්‍යයනයකි.

ප්‍රතිඵල පෙන්වන්න

This page is powered by GentleSource Poll Script.

PHP Poll Script   PHP Script   Disposable Email